hkucuk

Shell Sort GoLang İmplementasyonu

February 29, 2020 • ☕️ 6 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım


Shell Sort(Kabuk Sıralama) temel olarak Insertion Sort(Araya Sokma Sıralaması)‘nın bir varyasyonudur. Insertion Sort’da bir eleman sadece yanındaki elemanlarla sırayla karşılaştırılır. Bundan dolayı bir elemanın bulunduğu pozisyona çok uzak bir noktaya gidebilmesi için birçok karşılaştırma yapılması gerekir. Shell Sort birbirine uzak elemanların önceden karşılaştırılmasına ve yer değiştirmesine izin vererek verim sağlamaya çalışır. Sıralamayı aynı dizi üzerinde yapar, Insertion Sort gibi fazladan yer ihtiyacı yoktur.

Shell Sort’un çalışma mantığını bir örnek üzerinden inceleyelim.

Sıralanacak dizimiz şu olsun:

6, 8, 9, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 2, 1, 3

Shell Sort’ta ilk olarak gap’ler belirlenir. Gap denilen şey kaç tane sütün oluşturulacağının belirlenmesidir. Burada gap’in 4 olarak seçildiğini düşünelim.

6, 8, 9, 4, 
5, 7, 9, 11, 
12, 2, 1, 3

Gap’ler belirlendikten sonra her sütün kendi arasında sıralanır.

5, 2, 1, 3, 
6, 7, 9, 4, 
12, 8, 9, 11

Sıralama işleminden sonra tüm sütünlar bir araya getirilir.

5, 2, 1, 3, 6, 7, 9, 4, 12, 8, 9, 11

Yukarıdaki aşama tekrar uygulanır. Fakat bu defa gap bir öncekinin yarısı olarak seçilir. Gap = 4 / 2 = 2.

5, 2, 
1, 3, 
6, 7, 
9, 4, 
12, 8, 
9, 11

Sütünlar tekrar kendi arasında sıralanır:

1, 2, 
5, 3, 
6, 4, 
9, 7, 
9, 8, 
12, 11

Sütünlar tekrar bir araya getirilir:

1, 2, 5, 3, 6, 4, 9, 7, 9, 8, 12, 11

Son olarak yukarıdaki aşama 1’lik gap’ler ile tekrarlanır ve bu şekilde de sıralı diziye ulaşılmış olur.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12

Yukarıdaki örneğin GoLang’de uygulanmış halini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	array := []int{6, 8, 9, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 2, 1, 3}
	ShellSort(array)
	fmt.Println(array)
}

func ShellSort(array []int) {
	for gap := len(array) / 2; gap > 0; gap /= 2 {
		for i := gap; i < len(array); i++ {
			x := array[i]
			j := i
			for ; j >= gap && array[j-gap] > x; j -= gap {
				array[j] = array[j-gap]
			}
			array[j] = x
		}
	}
}

Kodun çalışır halini test etmek için => RUNShell Sort’un çalışma hızını test etmek için daha kapsamlı bir algoritma örneğini de aşağıdan incelenebilir.

shell.go

package main

import (
	"sort"
)

// https://en.wikipedia.org/wiki/Shellsort
func ShellSort(s sort.Interface) {

	delta := s.Len()

	for delta > 1 {
		delta = int(float32(delta) * 0.5)

		for i := delta; i < s.Len(); i++ {
			it := i
			var j int

			for j = i; (j >= delta) && (s.Less(it, j-delta)); j -= delta {
				if j == it {
					it = j - delta
				} else if (j - delta) == it {
					it = j
				}
				s.Swap(j, j-delta)
			}

			s.Swap(j, it)
		}
	}
}

shell_test.go

package main

import "testing"

func TestShellSort(t *testing.T) {
	s := NewRandom(20, 7)
	ShellSort(s)
}

func BenchmarkShellSort(b *testing.B) {
	BenchAlgorithm(b, ShellSort)
}

helper_test.go

package main

import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"sort"
	"testing"
)

type SortType []uint

func (a SortType) Len() int      { return len(a) }
func (a SortType) Swap(i, j int)   { a[i], a[j] = a[j], a[i] }
func (a SortType) Less(i, j int) bool { return a[i] < a[j] }

func NewRandom(length uint, seed int64) SortType {
	s := rand.NewSource(seed)
	r := rand.New(s)
	st := New(length)

	r.Shuffle(len(st), func(i, j int) {
		st[i], st[j] = st[j], st[i]
	})

	return st
}

func New(length uint) SortType {
	s := make(SortType, length)

	for i := range s {
		s[i] = uint(i) + 1
	}

	return s
}

func NewReversed(length uint) SortType {
	s := make(SortType, length)

	for i := range s {
		s[i] = length - uint(i)
	}

	return s
}

func NewNearlySorted(length uint, seed int64, sparse uint) SortType {
	s := rand.NewSource(seed)
	r := rand.New(s)
	st := New(length)

	for i := 0; uint(i) < length; i++ {
		newIndex := uint(i + r.Intn(int(sparse)))

		if newIndex < length {
			st[i], st[newIndex] = st[newIndex], st[i]
		}
	}

	return st
}

func NewFewUnique(length uint, seed int64, groups uint) SortType {
	s := rand.NewSource(seed)
	r := rand.New(s)
	st := make(SortType, length)

	for i := uint(0); i < length; i += groups {
		for j := i; j < length; j++ {
			st[j] = i + 1
		}
	}

	r.Shuffle(len(st), func(i, j int) {
		st[i], st[j] = st[j], st[i]
	})

	return st
}

func NewOfType(t string, length uint, seed int64) SortType {
	switch t {
	case "random":
		return NewRandom(length, seed)
	case "nearlysorted":
		return NewNearlySorted(length, seed, length/8)
	case "reversed":
		return NewReversed(length)
	case "fewunique":
		return NewFewUnique(length, seed, (length/10)+1)
	}
	panic(fmt.Sprintf("Unknown type %v", t))
}

func BenchAlgorithm(b *testing.B, f func(sort.Interface)) {
	benchTypes := []string{
		"random",
		"nearlysorted",
		"reversed",
		"fewunique",
	}

	slicesLengths := []uint{10}

	for _, t := range benchTypes {
		b.Run(t, func(b *testing.B) {
			for _, n := range slicesLengths {
				b.Run(fmt.Sprintf("%v", n), func(b *testing.B) {
					b.StopTimer()
					for i := 0; i < b.N; i++ {
						slice := NewOfType(t, n, int64(int(n)*b.N))
						b.StartTimer()
						f(slice)
						b.StopTimer()
					}
				})
			}
		})
	}
}

Benchmark.go

BenchmarkShellSort/random/10-12         3000000        538 ns/op
BenchmarkShellSort/random/25-12         1000000       1294 ns/op
BenchmarkShellSort/random/50-12          500000       3033 ns/op
BenchmarkShellSort/random/100-12         200000       7600 ns/op
BenchmarkShellSort/random/200-12         100000       24155 ns/op
BenchmarkShellSort/random/300-12          50000       34732 ns/op
BenchmarkShellSort/random/600-12          20000       84596 ns/op
BenchmarkShellSort/random/1000-12         10000      151735 ns/op
BenchmarkShellSort/random/2000-12          5000      371222 ns/op
BenchmarkShellSort/random/5000-12          2000      1102749 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/10-12      3000000        480 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/25-12      2000000        999 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/50-12       500000       2580 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/100-12      300000       6373 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/200-12      100000       16416 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/300-12       50000       29462 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/600-12       20000       68368 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/1000-12      10000      130586 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/2000-12       5000      303023 ns/op
BenchmarkShellSort/nearlysorted/5000-12       2000      939944 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/10-12        2000000        703 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/25-12        1000000       1253 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/50-12         500000       2762 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/100-12        300000       5716 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/200-12        100000       13647 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/300-12        100000       22099 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/600-12         30000       49397 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/1000-12        20000       87561 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/2000-12        10000      189891 ns/op
BenchmarkShellSort/reversed/5000-12         3000      568537 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/10-12        3000000        489 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/25-12        1000000       1189 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/50-12        500000       2693 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/100-12        200000       6040 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/200-12        100000       16905 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/300-12        50000       24623 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/600-12        20000       56229 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/1000-12        20000      100739 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/2000-12        10000      230638 ns/op
BenchmarkShellSort/fewunique/5000-12        2000      639915 ns/op

Kaynaklar